Sonntag, 14. September 2008

1.Ku Skartu01:16
2.Prachym Umbrtka02:52
3.Soukoli Umbrtci06:23
4.Divny Chlapek Valbert Mornstein02:06
5.Sviram Rezavy Utohavak03:19
6.Nocni Vypinani05:22
7.Chram Prace03:20
8.Pet Bezdomo V Kruhu05:26
9.Opravit Lidi04:31
10.Umirajici Bezdomovec02:50
11.Delnik04:08
12.Trakce A Vozca Do Boha03:25
13.Spina A Hlina04:19
14.Umbrtkombinat03:08
15.Skartoslav Umbrtka05:38
16.Zdistav Umbrtka04:38
17.Betonym Umbrtka-Svitobrana02:57
18.Zhasli Jsme Svetla Zivota03:59
Total playing time01:09:37

Umbrtka - Delnicky a bezdomovecky sedy metal 2001

 

blogger templates | Make Money Online