Freitag, 25. Juli 2008

Imperium Frost - Antichristian Flame 2006














1.Evil01:24
2.Áèáëèÿ (Biblia)07:38
3.Âêóñ êðîâè (Vkus krovi)07:53
4.Âûçîâ (Vyzov)06:59
5."Ñêâîçü òåìíûé ëåñ..." ("Skvoz temnuiy les...")05:25
6.Ðèòóàë ("Ritual")04:02
7."Âçîøëà ëóíà..." ("Vzoshla luna...")06:13
Total playing time39:34

Imperium Frost - Antichristian Flame 2006

 

blogger templates | Make Money Online